Świadczenie pieniężne dla sołtysów

W Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa o świadczeniu pieniężnym dla sołtysów. Zgodnie z nowymi przepisami sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 8 lat, otrzymają dodatek do emerytury w wysokości 300 zł.

Według przepisów świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej 8 lat. Nie jest wymagane, aby kadencje wliczane do wymaganego okresu następowały bezpośrednio po sobie. 

Dodatek w wysokości 300 zł będzie wypłacany kobietom, które osiągnęły 60 lat i mężczyznom po ukończeniu 65 lat. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

Wzór wniosku określony zostanie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem do spraw administracji publicznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia tej funkcji wydane przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r., natomiast decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top