Środki na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza, Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Nabór planowany jest od od 29.12.2023 r.  do 29.02.2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są: jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg publicznych.

Wspierane będą projekty w zakresie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych.        

Wszystkie inwestycje w ramach celu szczegółowego muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 r. lub odpowiedniego dokumentu planowania transportu na poziomie lokalnym. W przypadku inwestycji realizowanych na obszarach miejskich, inwestycje te będą musiały być spójne z właściwymi Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a jeśli nie są one wymagane – z innymi właściwymi dokumentami planowania mobilności miejskie.

Wsparcie mogą otrzymać jedynie inwestycje stanowiące bezpośrednie połączenia do:

  • sieci TEN-T,
  • węzłów transportowych,
  • obiektów P+R,
  • dworców i stacji kolejowych,
  • lotnisk
  • terenów inwestycyjnych,
  • terminali intermodalnych,
  • centrów logistycznych
  • przejść granicznych.

Infrastruktura drogowa musi być dostosowana do nacisku 11,5 tony/oś (115 kN/oś)

Inwestycje drogowe realizowane na obszarach miast nie mogą obejmować budowy nowych, ani zwiększenia pojemności lub przepustowości istniejących dróg lub parkingów. Jak również nie mogą przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w obszarach miejskich. Ograniczenie to nie dotyczy obwodnic i obiektów P+R.

Realizowane projekty w zakresie infrastruktury drogowej muszą zapewniać retencję i podczyszczanie wód opadowych poprzez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. Rozwiązanie to powinno być zastosowane tam, gdzie jest to technicznie możliwe.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów wynosi dla projektów RMR 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-transport-regionalny-i-lokalny/

Scroll to Top