Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 ogłosił nabór wniosków nr FEWP.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 3.01 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – tabor;
a) zakup i modernizacja zero-(elektrycznych BEV, wodorowych FCV) lub niskoemisyjnych aktywów mobilnych (w tym taboru) wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym, spełniających wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE (z późniejszymi zmianami), w tym autobusów napędzanych LNG, CNG, LPG lub o napędzie hybrydowym PHEV (plug-in). Zakupowi taboru mogą towarzyszyć inwestycje w niezbędną infrastrukturę (tj.: zaplecza technicznego do obsługi taboru; infrastrukturę punktową: zajezdnie tramwajowe i autobusowe, przystanki, wysepki, multimodalne systemy transportu publicznego).
2. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – pozostała infrastruktura.
3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności.
4. Promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1-3).
5. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne (jako obowiązkowy element projektu wskazanego w pkt. 1-3, w ramach mechanizmu cross-financingu do wysokości 15% kosztów całkowitych projektu).
6. Uzupełniającymi elementami wszystkich typów projektów, w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji mogą być działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu i sprzyjające neutralności klimatycznej.

Beneficjenci:
a) Administracja rządowa,
b) Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
c) Jednostki Samorządu Terytorialnego,
d) Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
e) Partnerstwa publiczno-prywatne,
f) Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
g) Zarządcy dróg publicznych.

Nabór wniosków trwa do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top