Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych.

Beneficjenci:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
  • Spółki wodne.

W ramach przedmiotowego działania wsparcie będzie kierowane na budowę, rozbudowę, przebudowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej i/lub budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Postępowanie obejmuje wyłącznie aglomeracje priorytetowe o wielkości od co najmniej 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM.

W ramach typu projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych wspierana będzie interwencja, dotycząca:

1) budowy, rozbudowy, przebudowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej niezbędnych do spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991, dalej: Dyrektywa ściekowa);

2) budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych służących spełnieniu wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;

3) realizacji kompleksowych projektów gospodarki ściekowej, w których dopuszczalne jest włączenie do zakresu projektu również innych zadań będących integralną częścią takiego projektu i mających charakter uzupełniający;

4) działań uzupełniających np. wdrażanie inteligentnych rozwiązań i systemów zarządzania i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Nabór wniosków trwa od 23.11.2023r do 30.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top