Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego

Nabór wniosków o dofinansowanie nr FESW.03.01-IZ.00-001/23  w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska w MOF (ZIT) Priorytetu 3 Fundusze Europejskie na mobilność miejską programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – typ projektów: rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększania bezpieczeństwa ruchu – drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów.

W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla projektów dotyczących rozwoju infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, m.in. takich elementów jak: drogi rowerowe, drogi dla pieszych i rowerów, spójne sieci tras rowerowych, stojaki i wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, likwidacja utrudnień i zagrożeń w ruchu pieszym i rowerowym, tworzenie możliwie bezkolizyjnych, ciągłych i bezpośrednich tras pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych i inne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Główną funkcją realizowanych w ramach przedmiotowego naboru dróg rowerowych musi być funkcja komunikacyjna, a nie turystyczna. Dodatkowo jako element uzupełniający projektu (gdzie będzie to zasadne i technicznie możliwe) wsparcie może obejmować działania w zakresie obiegu cyrkularnego oraz elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (np. zielona i niebieska infrastruktura oraz rozwiązania oparte na zasobach przyrody) zgodnie ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

Jednostki samorządu terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST lub jednostki organizacyjne JST działające w ich imieniu), będące członkami:

  • MOF Jędrzejowa,
  • MOF Buska-Zdroju,
  • MOF Staszowa,
  • MOF Sandomierza,
  • MOF Miasta Północy (Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski),
  • KOF (w zakresie projektów komplementarnych do projektów realizowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027).

Partnerem w projekcie mogą być wyłącznie podmioty wskazane powyżej oraz członkowie ww. MOF i KOF.

W realizacji projektu może brać udział podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Podmiotem takim jest przede wszystkim jednostka organizacyjna beneficjenta/ partnera. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków musi być wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Nabór wniosków trwa od 18.09.2023r do 31.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top