Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych

Nabór wniosków nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23 w ramach Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych, RP Wielkopolskiego

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych.

Elementem dodatkowym typu projektu wskazanego powyżej, może być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jest wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST).

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • administracja rządowa,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • uczelnie,
 • organizacje badawcze,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje sportu,
 • instytucje kultury.

Nabór wniosków trwa do  30.06.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top