ROHiS – nabór wniosków

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

O dotację mogą ubiegać się:

  • organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą
  • organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF).

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:

Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców;

Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;

Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;

Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.

Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:

Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa;

Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;

Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;

Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;

Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

W ramach Konkursu organizacja może ubiegać się o dotację w wysokości do 22 mln zł. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby harcerzy i instruktorów – członków organizacji harcerskiej oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta.

Organizacje harcerskie liczące do 6 tys. członków mogą do wysokości dotacji, liczonej zgodnie z pkt. 1, dodatkowo uzyskać 100 tys. zł na realizację zadania 2.3 Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich.

Termin składania wniosków od 4 września 2023 do 9 października 2023 r. 

źródło: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-wsparcia-harcerstwa/edycja-2024/

Scroll to Top