Premia społeczna – projekt dla samorządów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaplanowało projekt “Premia społeczna”, którego celem jest wykorzystanie potencjału sektora ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych, a jednocześnie generowania szeregu korzyści społecznych. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i budżetu państwa w najbliższych latach samorządy otrzymają około 300 mln zł na zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej.

“Premia społeczna” odpowiada na wyzwania związane z wykorzystaniem i rozwijaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia wysokiej jakości lokalnych usług społecznych. Ponadto kluczowym elementem projektu jest przygotowanie kadr jednostek samorządów terytorialnych do efektywnego zarządzania zamówieniami usług społecznych poprzez szkolenia i doradztwo, a także promowanie dialogu i współpracy z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej.

W ramach projektu planowane jest udzielenie co najmniej 250 grantów dla gmin i powiatów (co do zasady do 25% wartości usługi, jednak na kwotę nie większą niż 350 tys. zł) częściowo finansujących zamówienia na usługi społeczne zlecane PES. Będą to m.in. opieka wytchnieniowa, usługi asystenckie w rodzinnym domu pomocy, wsparcie w ośrodkach dla osób potrzebujących, a także poradnictwo specjalistyczne. 

Wnioski będą mogły składać uprawnione samorządy, które przewidziały zwiększenie wartości dotychczas zlecanych usług społecznych lub zamówienie nowych. Istotne jest, że realizatorem tych usług mogą być jedynie podmioty ekonomii społecznej. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w trybie ciągłym i rozpocznie się w 2024 roku. Wartość projektu realizowanego pilotażowo do końca 2025 roku wynosi blisko 100 mln zł. Po jego zakończeniu wsparcie będzie kontynuowane, a łączna kwota przeznaczona na zlecanie usług społecznych PES wyniesie ok. 300 mln zł.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/premia-spoleczna—nowe-mozliwosci-w-zlecaniu-uslug-podmiotom-ekonomii-spolecznej 

Scroll to Top