Ogłoszenie naboru do BLISKO

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, ogłosiło czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek interwencji 4.1 NPRCz 2.0) o budżecie 5,5 mln zł. Najwyżej ocenione projekty, które otrzymają dofinasowanie w kwocie od 100 do 140 tys. zł, będą realizowane w trybie dwuletnim, w okresie od 29.03.2024 do 15.11.2025 r. 

Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025. W poprzednich trzech edycjach projektu 142 biblioteki publiczne – beneficjenci BLISKO otrzymali łączne wsparcie w wysokości 16,5 mln zł.

Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” -lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzyoraz integrującego społeczność.W ramach BLISKO wspieramy biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.  

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są: 

  1. biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury, 
  2. biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,  

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania,a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:  

  • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności; 
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców; 
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju; 
  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne; 
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”; 
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków:w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania. 

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 29 marca 2024 roku do 15 listopada 2025 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone w ramach przyznanego przez NCK dofinansowania (z budżetu Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1.) są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru. 

Wnioski można składać do 9 lutego br. drogą elektroniczną. 

źródło: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/aktualnosci/nprcz-2-0-ogloszenie-naboru-do-blisko

Scroll to Top