Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Nabór dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.16 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Numer naboru: FEPZ.02.16-IZ.00-002/23.

Dofinansowane w naborze mogą być projekty realizowane na terenie aglomeracji o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM wskazane w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, określone jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą nr 91/271/EWG obejmujące:

a) budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację,

b) budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie stopnia skanalizowania aglomeracji.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Nabór wniosków trwa od 31.10.2023r do 18.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top