odLOTTOwe ferie 2024

W ramach konkursu „odLOTTOwe ferie 2024” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 30 000 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.1571 t.j. z dnia 27.03.2023), które w swoich celach statutowych mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z dnia 04.07.2023) prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury),
 • podmioty prawa handlowego prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk oraz partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator obozu nie może osiągnąć dochodu).
 2. Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat (uczniowie szkół podstawowych).
 3. Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEiN na 2024 rok w każdym województwie, tj.:
  – 15-28 stycznia 2024 r. – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
  – 22 stycznia – 4 lutego 2024 r. – podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  – 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  – 12-25 lutego 2024 r. – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
  ! UWAGA ! – wniosek należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu.
 4. Każdy obóz powinien spełniać warunki:
  a. trwać od 5 (pięć) do 10 (dziesięć) dni roboczych, a Organizator ma prawo ubiegać się o Dofinansowanie maksymalnie dwóch obozów trwających każdy 5 dni lub jednego obozu trwającego powyżej 5 dni, z tym, że na każdy obóz musi złożyć osobny Wniosek o Dofinansowanie;
  b. dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż 4 (cztery) godziny zegarowe;
  c. mieć charakter stacjonarny (tj. bez noclegów);
  d. mieć charakter wypoczynkowy, może zawierać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne;
  e. plan zajęć musi obejmować cały okres pobytu uczestników na obozie stacjonarnym, nie uwzględnia się tzw. „czasu wolnego”;
  f. każdego dnia obozu Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego posiłku.
 5. Kadra prowadząca zajęcia na obozie musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Stawka Dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) brutto za dzień, jednak nie więcej niż 600 zł (słownie: sześćset złotych) brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety wstępu na atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy nieprzekraczający kwoty jednostkowej 1 000 zł (jeden tysiąc) złotych, gry planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach, transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc odbywania się zajęć i ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry.
 7. Wkład własny nie jest wymagany.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) uczestników obozu (w trakcie obozu nie może następować wymiana uczestników).
 9. Liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Kwota Dofinansowania zostanie przekazana przez Fundację na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy, w dwóch transzach:
a. I transza – 60% wartości Dofinansowania: w terminie 14 (czternaście) dni od daty zawarcia Umowy;
b. II transza – do 40% wartości Dofinansowania: w terminie 14 (czternaście) dni od zatwierdzenia przez Fundację sprawozdania końcowego (według faktycznych kosztów organizacji obozu rozliczonych w sprawozdaniu).

źródło: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/

Scroll to Top