Ochrona przyrody i klimatu

Nabór wniosków o dofinansowanie w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu Nabór nr:  FEDS.02.07-IZ.00- 056/23Województwo Dolnośląskie.

Typ 2.7.D Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zakres wsparcia obejmuje tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych, w tym: kompleksowe oznakowanie szlaków rowerowych znakami drogowymi; nasadzenia liniowe, punktowe drzew na terenach o wysokiej ekspozycji słonecznej cieniujące szlaki rowerowe.

Beneficjenci: jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST, uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, duże przedsiębiorstwa, MŚP. 

Nabór wniosków trwa od 04.01.2024r do 24.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top