Nabór wniosków na zadania dotacyjne w roku 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji planowanych do realizacji w roku 2024.

Udział w naborze mogą brać w szczególności:
– Stowarzyszenia działające na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261),
– Fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2023 r. poz. 166),
– Jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych działające na podstawie właściwych przepisów,
– Parki narodowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336) i inne instytucje ochrony przyrody,
– Muzea działające na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385) i inne instytucje kultury,
– Ogrody zoologiczne i botaniczne działające na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336),
występujące samodzielnie, a także w partnerstwie, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przy zachowaniu zasady zrównoważonej koncentracji pomocy, oraz
– Jednostki samorządu terytorialnego – występujące samodzielnie wyłącznie w zakresie realizacji przedsięwzięć mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych,

W ramach osi priorytetowej Biosfera zaprasza się do realizacji:
• przedsięwzięć służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w parkach narodowych i w innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochrona pomników indywidualnych form ochrony przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej,
• przedsięwzięć z zakresu czynnej ochrony zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt,
• przedsięwzięć związanych z rehabilitacją zwierząt dziko żyjących i wsparciem funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt,
• przedsięwzięć mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych,
• przedsięwzięć mających na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska poprzez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji i informacji,
• przedsięwzięć z zakresu przyrodniczej rewaloryzacji i rozwoju terenów zieleni, w szczególności parków i ogrodów zabytkowych, pielęgnacji i leczenia drzewostanu,
• przedsięwzięć z zakresu monitoringu przyrodniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największych efektach ekologicznych oraz wnioskodawcom posiadającym największe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody (pod uwagę będą brane również kwalifikacje kadry realizującej przedsięwzięcie).

W ramach osi priorytetowej Technologia przyznawane będzie:
• wsparcie przedsięwzięć komplementarnych i wspierających realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” ukierunkowanych na ograniczenie lub uniknięcie emisji powierzchniowej, w tym przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub ograniczenia energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i sektorze publicznym, w szczególności w budownictwie,
• wsparcie przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie lub uniknięcie emisji liniowej, w szczególności w rozwój transportu bezemisyjnego i niskoemisyjnego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. zł. Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie przedsięwzięciom o największych efektach ekologicznych oraz odpowiednim zbilansowaniu kosztów zadania.

W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek na obowiązującym formularzu do siedziby WFOŚiGW w Lublinie.

Wnioski o dofinansowanie na rok 2024 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowania dotacyjnego należy złożyć do dnia 26 stycznia 2024 r.

źródło:  https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-zadania-dotacyjne-w-roku-2024.html

Scroll to Top