Nabór projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast

Opublikowano ogłoszenie o naborze projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej. 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (139 miast wyznaczonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako obszar strategicznej interwencji) do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Celem Programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w średnich polskich miastach i pomiędzy nimi. Realizacji celu będzie służyło finansowanie kompleksowych projektów miast, ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja Programu przyczyni się do promocji podstawowych wartości demokratycznych, praworządności i pluralizmu politycznego, a także będzie przebiegać z poszanowaniem praw człowieka, godności ludzkiej i podstawowych wolności.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację kompleksowych projektów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców w obszarach tematycznych wybranych spośród następujących:

 • kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne,
 • finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • efektywność energetyczna i energia odnawialna,
 • transport publiczny,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie odpadami,
 • ochrona przyrody i różnorodność biologiczna,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej,
 • zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość.
 • Zagadnieniami przekrojowymi upowszechnianymi w proponowanych działaniach są włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu.

Dodatkowym celem Programu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego miast w zakresie planowania strategicznego, planowania urbanistycznego i zarządzania. Do osiągnięcia tego celu przyczyni się  współpraca  z miastami i/lub innymi odpowiednimi partnerami szwajcarskimi.

Operatorem Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, który pełni jednocześnie funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej (dalej: KIK-OP).

źródło: https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-projektow-w-ramach-polsko-szwajcarskiego-programu-rozwoju-miast-finansowanym-z-drugiej-edycji-szwajcarskiej-pomocy-finansowej-dla-wybranych-panstw-czlonkowskich-unii-eur/

Scroll to Top