Kultura i turystyka

Nabór nr FELD.06.04-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

  1. wsparcie rozwoju międzyinstytucjonalnej lub międzysektorowej współpracy w zakresie kultury i turystyki oraz tworzenia wspólnej oferty w tych obszarach, sprzyjających budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa i sprzyjającej włączeniu społecznemu;
  2. wsparcie infrastruktury służącej lub mającej służyć prowadzeniu działalności kulturalnej lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym inwestycje dotyczące turystycznych szlaków tematycznych.

Grupą docelową projektów są mieszkańcy województwa łódzkiego i turyści.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu, są: Administracja rządowa, Centra aktywności lokalnej, Duże przedsiębiorstwa, Instytucje kultury, Jednostki naukowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Lokalne Grupy Działania, MŚP, Niepubliczne instytucje kultury, Organizacje badawcze, Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Pozarządowe organizacje turystyczne, Rządowe organizacje turystyczne, Uczelnie, Zarządcy dróg publicznych.

Nabór trwa do 14.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top