Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Nabór Nr FEKP.08.13-IZ.00-076/23 w ramach Działania: 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

·         Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez zwiększenie dostępności i włączenia społecznego.

·         Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego.

·         Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i jakości kształcenia ogólnego.

Typy wnioskodawców: jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne, które są objęte wsparciem w ramach projektu (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych oraz szkół specjalnych). Partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Nabór wniosków trwa do 30.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top