Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Konkurs w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze do 14 dzieci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-446/23).

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Projekty dotyczące przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną w tym m.in.: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.  

Wnioskodawcy:

  1. jednostkę samorządu terytorialnego,
  2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
  3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  4. samorządową jednostkę organizacyjną.

Nabór wniosków trwa od 26.06.2023r do 10.07.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top