Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych

Nabór nr FELU.08.04-IP.02-001/23 w ramach Działania 8.4 Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych (typ projektu 1-6), Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.4, tj.
typ projektu nr 1: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wykształcenia członków społeczności marginalizowanych obejmujące m.in. działania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
typ projektu nr 2: Działania antydyskryminacyjne na rzecz osób i instytucji z otoczenia środowiska Romów;
typ projektu nr 3: Działania w zakresie edukacji prozdrowotnej (jako działania uzupełniające i wspierające funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy);
typ projektu nr 4: Działania w zakresie komunikacji społecznej (jako działania uzupełniające);
typ projektu nr 5: Poprawa dostępu do podstawowych usług społecznych, w szczególności usług pomocy społecznej i opieki zdrowotnej;
typ projektu nr 6: Budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań wspierających integrację społeczno-gospodarczą społeczności marginalizowanych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
a) Jednostki samorządu terytorialnego;
b) Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
c) Związki porozumienia i stowarzyszenia jst;
d) Instytucje pomocy i integracji społecznej;
e) Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne;
f) Organizacje pozarządowe;
g) Podmioty reintegracyjne;
h) Instytucje rynku pracy;
i) Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6   marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z 2023 r., poz.221, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Nabór wniosków trwa od 14.12.2023r do 08.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top