Ogłoszono nabór – Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucja Pośrednicząca dla VII Priorytetu FEnIKS) ogłasiło nabór wniosków w sposób konkurencyjny dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

W ramach naboru wspierane będą inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie i innowacje społeczne. Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez wsparcie dwóch obszarów:

  • Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego w celu podniesienia atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawy obsługi ruchu turystycznego, tworzenia lub wzmocnienia marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w prezentacji oferty.

Wnioskodawcy:

  1. państwowe instytucje kultury,
  2. instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
  3. instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
  4. publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,
  5. podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego

oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również: 

       6. jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
       7. samorządowe instytucje kultury,
       8. organizacje pozarządowe,
       9. kościoły i związki wyznaniowe.

Nabór rozpocznie się 1 sierpnia i będzie trwał do 29 września br.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego

Scroll to Top