Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Nabór w ramach Działania 6.1 Infrastruktura edukacji przedszkolnej – Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, Fundusze Europejskie dla Pomorza.

Zgodnie z opisem Działania 6.1. zamieszczonym w SZOP w ramach Działania realizowane będą projekty na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wsparcie skierowane zostanie wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami, na obszarach gmin cechujących się szczególnie niskim odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej.
Inwestycje będą realizowane w sposób zintegrowany z projektami złożonymi w naborze dla Działania 5.7. Edukacja przedszkolna, współfinansowanymi ze środków EFS+. Powiązanie (zintegrowanie) pomiędzy dwoma projektami oznacza, że inwestycje wspierane w ramach niniejszego Działania muszą być ściśle skoordynowane i wynikać z diagnozy i zadań dotyczących podniesienia jakości i dostępności edukacji przedszkolnej.

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujący typ projektu: Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont infrastruktury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (samodzielnych obiektów i pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach szkół).

O wsparcie, jako wnioskodawcy, ubiegać się mogą wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego wymienione na „Liście gmin województwa pomorskiego o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej” (Tabela nr 2 w ramach załącznika do uchwały nr 646/457/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r.).

Mogą one występować samodzielnie lub, w przypadku projektów partnerskich, jako liderzy (partnerzy wiodący).

Rolę pozostałych partnerów w projekcie partnerskim mogą pełnić: inne jst wymienione na ww. liście, podmioty niepubliczne wpisujące się w następujące typy beneficjenta:

  • organizacje pozarządowe,
  • Kościoły i związki wyznaniowe,
  • przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
  • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
  • MŚP.

Nabór trwa do 28.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top