Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nabór w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.18 Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Numer naboru: FEPZ.02.18-IZ.00-001/23.

Dofinansowane w naborze mogą być projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych które są ujęte w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032, w wersji obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru.
Dofinansowanie skierowane jest również na budowę, przebudowę instalacji służących procesom odzysku, pod warunkiem wykazania wzrostu odzysku surowców oraz zapewnienia wysokiej jakości produktu na końcu procesu.
Dofinansowaniem mogą być objęte centra, w których produkty przygotowywane będą do ponownego użycia (tworzone na przykład przy punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Banki żywności mogą zostać wsparte jedynie jako element większego projektu (nie mogą stanowić samodzielnego projektu).

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego, związki, partnerstwa, porozumienia i stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, partnerstwa publiczno-prywatne, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór trwa od 20.12.2023r do 06.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top