FEWP – Zregenerowane środowisko przyrodnicze – nabór wniosków

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. Nabór potrwa do 10.05.2024 r.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:
1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
4. Kościoły i związki wyznaniowe,
5. Niepubliczne instytucje kultury i sportu,
6. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
7. Organizacje pozarządowe.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J  Regulaminu wyboru projektu.
Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Wsparcie można otrzymać na:

1. Odbudowę oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (w tym poprzez tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach pokopalnianych) poprzez między innymi:
a) projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji;
b) rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (jeśli rozbudowa wynika z planów adaptacji miast do zmiany klimatu, tam gdzie one są wymagane, lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym, przy czym muszą być one powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę). 

2. Uzupełniające elementy w limicie do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą stanowić:
a) działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
b) działania zwiększających wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego,
c) infrastruktura towarzysząca niezwiązana bezpośrednio z celem działania 10.04 niezbędna do prawidłowej realizacji projektu (np. mała architektura).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  500 000 PLN.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/104-zregenerowane-srodowisko-przyrodnicze/

Scroll to Top