FEP Edukacja ogólna i zawodowa – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej). Wnioski można składać do 17.01.2024 r.

Wnioski mogą składać organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:   

  • Administracja publiczna;   
  • Instytucje nauki i edukacji;   
  • Instytucje ochrony zdrowia;   
  • Instytucje wspierające biznes;   
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;   
  • Osoby fizyczne;   
  • Partnerzy społeczni;   
  • Przedsiębiorstwa;   
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
  • Służby publiczne.

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w tym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji, obejmujące m.in.:

a) poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów (m.in. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców lub ich organizacji);

b) realizacja działań uwzględniających wyzwania cywilizacyjne, dotyczących budowania tożsamości regionalnej, w tym służących zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (kaszubskiego), odwołujących się do nadmorskiego położenia regionu (np. edukacja morska i wodna) oraz wykorzystujących edukację kulturową;

c) rozwój kompetencji cyfrowych w procesie nauczania;

d) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;

e) poszerzenie i dopasowanie do potrzeb uczniów oferty z zakresu doradztwa zawodowego, uwzględniającego aspekty przełamywania stereotypów płciowych w wyborze zawodu oraz promocję kierunków z obszaru STEM, szczególnie wśród dziewcząt;

f)  doskonalenie zawodowe nauczycieli, przede wszystkim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania.

Uzupełniająco realizowane będą również:

a) wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych uczniów;

b) wypracowanie rozwiązań wzmacniających relacje na linii szkoła – nauczyciele – rodzice.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/58-edukacja-ogolna-i-zawodowa/

Scroll to Top