FENIKS – nabór wniosków na ochronę przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Wnioski można składać do 31.10.2023 r.

Wspierane będą samodzielne projekty na terenach miejskich obejmujące rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie” (usuwanie betonowych, asfaltowych i innych powierzchniowych uszczelnień gruntu, a także wymiana gruntów, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia oraz wymiana lub spulchnienie gruntów zagęszczonych) i przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej.

Wnioski mogą składać:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
  2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta – stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.

Poziom dofinansowania: 85%

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-ochrona-przyrody-i-rozwoj-zielonej-infrastruktury/

Scroll to Top