Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT

Nabór wniosków Nr FEKP.02.20-IZ.00-088/24 w ramach Działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT [nabór nr FEKP.02.20-IZ.00-088/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  1. modernizacja/naprawa sieci wodociągowych,
  2. inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową,
  3. modernizacja stacji uzdatniania wody,
  4. rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) – wyłącznie, gdy zapewniona jest gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze,
  5. działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element ww. projektów infrastrukturalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
  3. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór trwa od 09.01.2024r do 09.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top