Edukacja przedszkolna

Nabór wniosków w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki – edukacja przedszkolna, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

W ramach naboru można realizować projekty obejmujące wsparcie edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach, które w największym stopniu dotknięte zostaną transformacją energetyczną, w tym:
a) wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,
c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez m.in. organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych,
d) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadr niezbędnych do pracy z dziećmi,
e) zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń integracji sensorycznej).

Kto może składać wnioski?

1. administracja publiczna,
2. instytucje nauki i edukacji,
3. organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
4. partnerzy społeczni,
5. Przedsiębiorstwa,
6. przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Nabór wniosków trwa od 26.01.2024r do 23.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top