Drogi regionalne, typ projektu B

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.1 Drogi regionalne, typ projektu B, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Nabór obejmuje typy projektów: B. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem. W ramach typu projektu B wsparciem zostaną objęte nowoczesne techniki zarządzania ruchem przyczyniające się do usprawnienia ruchu oraz zwiększania jego bezpieczeństwa na drogach, w tym również rozwiązania służące ochronie dróg przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów.

Inwestycje planowane do objęcia wsparciem muszą wynikać z regionalnego planu transportowego (co oznacza, że zakres i cele projektu są bezpośrednio powiązane z RPT i jego celami albo projekt został uwzględniony wykazie projektów / inwestycji ujętych w RPT). Do czasu uzyskania przez regionalny plan transportowy pozytywnej oceny KE, tj. otrzymania informacji, że KE zgadza się z Instytucją Zarządzającą FEM 2021-2027 co do tego, że tematyczny warunek podstawowy 3.1 został spełniony przez dokument w wersji przekazanej do KE, jako punkt odniesienia przyjmuje się projekt / wersję ww. dokumentu zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Małopolskiego aktualną na dzień ogłoszenia naboru.

Inwestycje realizowane na obszarach miejskich będą spójne z odpowiednimi aktualnymi Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP), a jeśli nie są one wymagane z innymi aktualnymi dokumentami planowania mobilności miejskiej, właściwymi terytorialnie dla inwestycji.

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki w ramach przedmiotowego konkursu jest Województwo Małopolskie. Pozostałe wskazane poniżej w katalogu podmioty mogą występować jedynie jako partnerzy w projekcie

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • Zarządcy dróg publicznych.

Nabór wniosków trwa od 01.02.2024r do 31.12.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top