Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.06.14-IZ.00-048/23 w ramach Działania: 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową.

1. Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi celem rozwoju edukacji włączającej (także z uwzględnieniem potrzeb uchodźców z Ukrainy), elementem projektu mogą być inwestycje w przyszkolną bazę sportową.

2. Wnioskodawca powinien uzasadnić/wskazać, że działania z zakresu poprawy dostępności zaplanowane zostały na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek tzn., że:

 • diagnoza jest kompletna i oparta na obiektywnych danych ilościowych i jakościowych,
 • wnioski z diagnozy stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu, w tym Studium Wykonalności/Planu Inwestycji/oddzielnego załącznika.

3. Gdy elementem projektu są inwestycje w przyszkolną bazę sportową wnioskodawca powinien uzasadnić/wskazać, że:

 • inwestycja jest zgodna z „Diagnozą potrzeb przyszkolnej bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • z przyszkolnej/edukacyjnej bazy sportowej będą korzystać szkoły/placówki wsparte w ramach tego samego projektu w zakresie poprawy dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • infrastruktura jest/będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

4. Szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub wykluczonej społecznie nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowe jednostki organizacyjne;
 • organizacje pozarządowe;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty.

Nabór wniosków trwa do 23.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top