Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami

Nabór w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne (Kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.) do potrzeb  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), która umożliwi im uczestnictwo w edukacji ogólnodostępnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej), dotyczące:

  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych (o ile wynika to z analizy potrzeb, jest powiązane z celami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i wspiera rozwój działań integracyjnych, włączających, w ramach walki z wykluczeniem społecznym)służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze SPE, w tym także w zakresie wyposażenia (jako niezbędny i uzupełniający element projektu),
  • budowy nowej, dostępnej dla uczniów ze SPE infrastruktury, jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • kościoły i związki wyznaniowe,        
  • organizacje pozarządowe,        
  • szkoły i inne placówki systemu oświaty (Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.)

Nabór wniosków trwa od 12.04.2024r do 22.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top