Do 30 kwietnia gminy mogą wnioskować o dofinansowanie szkolnych stołówek i jadalni

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gminy będą miały czas do końca kwietnia, by zawnioskować o dofinansowanie stołówek i miejsc spożywania posiłków. W puli na 2024 rok jest prawie 40 mln zł.

Rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków określa zasady udzielania dofinansowania gminom oraz maksymalną wysokość wsparcia.

Zgodnie z rozporządzeniem organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą do 30 kwietnia wnioskować do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem o dofinansowanie na utworzenie lub remont szkolnych stołówek oraz jadalni. 

Wsparciem objęte jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych z własną kuchnią i jadalnią, doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, stworzenie nowych stołówek szkolnych. Środki można otrzymać również na adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W przypadku inwestycji związanych z utworzeniem lub doposażeniem stołówki można uzyskać do 80 tys. zł. Natomiast na adaptacje pomieszczeń na potrzeby jadalni maksymalny poziom dofinansowania to 25 tys. zł. Łącznie na realizację programu w 2024 r. przeznaczono 39 360 124 zł.

Jednostki samorządu, które będą chciały uzyskać dofinansowanie, muszą zagwarantować wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów realizacji zadania. Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej w postaci usług lub wyposażenia zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku. Wartość wkładu rzeczowego musi być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/do-30-kwietnia-gminy-moga-wnioskowac-o-dofinansowanie-szkolnych-stolowek-i

Scroll to Top