Nabór na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności na 2024.

Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”:

 • Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych,
 • Samorządowych i państwowych jednostek posiadających osobowość prawną,
 • Państwowych i samorządowych instytucji kultury,
 • Fundacji i stowarzyszeń,
 • Związków wyznaniowych,
 • Spółek prawa handlowego,
 • Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 • Uczelni wyższych.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych, punkty:

VI.1 Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami ochrony lub planami zadań ochronnych,

VI.2 Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu,

VI.3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych,

VI.4 Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny z wyłączeniem działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego,

VI.5 Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych,

VI.6 Eliminacja inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt, stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej lub Polski (wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 2649),

VIII.3 Inne niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o znaczącej skali efektu ekologicznego, dotyczy m.in.

 • realizacji prac w parkach zabytkowych i obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej,
 • działań związanych z nasadzeniami i pielęgnacją drzew na terenach innych niż parki zabytkowe i obiekty podlegające ochronie (z wyłączeniem nasadzeń przy drogach),
 • budowy tężni solankowych,
 • zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza,
 • innowacyjnej zielonej infrastruktury, w tym ekologiczne murale zewnętrzne z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych, zielone dachy,
 • działań na rzecz małej retencji na obszarach chronionych,
 • działań na zbiornikach wodnych polegających na zapobieganiu zakwitowi wód oraz sinicom, śnięciu ryb itd. poprawiające warunki bytowania ichtiofauny,
 • zintegrowanego monitoringu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem georóżnorodności.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 11.12.2023 r. do dnia 15.01.2024 r.

źródło: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/nowy-nabor-przedsiewziecia-zwiazane-z-innowacyjna-zielona-infrastruktura-oraz-ochrona-bioroznorodnosci-na-2024-rok/

Scroll to Top