Aktywna integracja społeczna i zawodowa

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.1Aktywna integracja społeczna i zawodowa. Nabór nr: FESW.09.01-IZ.00-002/23.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Lokalne Grupy Działania posiadające siedzibę na obszarze woj. Świętokrzyskiego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1)    kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja skierowana do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)    społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych,zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

b)    zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy,

c)    edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do rynku pracy w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym,

d)    zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

2)    rozwój wsparcia środowiskowego i poszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1. obejmujące m.in.:

a) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu,

b) działania o charakterze integracyjnym, poprawa kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi.

Nabór wniosków trwa od 24.11.2023r do 15.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top