Aktywizacja zawodowa

Nabór wniosków w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa (typ projektu 3) programu Fundusze europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach naboru wsparcie może zostać udzielone wyłącznie w ramach 3 typu projektu (zgodnie z typami projektów określonymi w SZOP) tj.: 
Programy obejmujące instrumenty aktywizacji zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat należących do grupy NEET, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy ALMA.

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
a)Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
b) Urzędy pracy w zakresie prowadzonej działalności ustawowej;
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
d) Podmioty ekonomii społecznej;
e) Organizacje pozarządowe;
f) Instytucje rynku pracy;
g) Instytucje dialogu społecznego;
h) Instytucje partnerstwa lokalnego;
i) Ochotnicze Hufce Pracy;
j) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;
k) Pracodawcy.

Nabór wniosków trwa od 25.10.2023 do 08.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top