Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne

Nabór w ramach Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne [nabór nr FEKP.02.07-IZ.00-091/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące:

 • działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach i innych obszarach zurbanizowanych, ukierunkowane na zapobieganie i ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. mała retencja wodna, gospodarowanie wodami opadowymi, przywracanie zdegradowanym terenom zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, realizacja zbiorników wodnych, wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne, zwiększanie powierzchni terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, zazielenianie elementów infrastruktury miejskiej (np. murów, dachów, torowisk), wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w celu przedłużenia ich żywotności,
 • działań z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ekologicznego (wyłącznie jako element powyższych projektów).

Nie będą wspierane projekty dotyczące wód opadowych, w których głównym założeniem jest ich odprowadzenie do kanalizacji ściekowej. Działania tego typu muszą uwzględniać spójność miejskich ekosystemów umożliwiających m.in. regulowanie lokalnego klimatu i obiegu wody, stwarzać siedliska życia i migracji gatunków fauny i flory (ciągłość funkcji ekologicznych) oraz możliwość rekreacji

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • państwowe jednostki organizacyjne (wyłącznie w ramach partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego),
 • państwowe osoby prawne (wyłącznie w ramach partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego),
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółki wodne,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Nabór wniosków  trwa od 22.01.2024r do 22.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top