Dodatek energetyczny

Od stycznia 2014 r. gminy będą wypłacać potrzebującym dodatek energetyczny. Jest to skutek nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która wprowadziła nową formę wsparcia dla osób o niskich dochodach – zryczałtowany dodatek energetyczny. Ma przysługiwać tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom, które mają prawo do dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt/burmistrz/prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy.

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz limitu zużycia energii elektrycznej. Limit wynosi 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 1250 kWh – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób; 1500 kWh – dla co najmniej 5 osób.